Kategoriler
Butonlar

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
ONLİNE ÜYELİK

Tüzük

MEMUR-DER
MEMUR DERNEKLERİ FEDERASYONU
Ana Tüzüğü

 

Derneğin Adı ve Merkezi

                Madde 1- Federasyonun adı “Memur Dernekleri Federasyonu”, kısa adı ise “Memur-Der”dir. Federasyonun merkezi Ankara’dır. Federasyon, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

               

Federasyonun Amacı

                Madde 2- Federasyon; kamuda değişik statü ve görevlerde memur ve diğer unvanlarda kamu hizmeti verenler yani eğitim, sağlık, sportif ve diğer alanlarda çalışanlar ve bunların emeklileri lehine faaliyetlerde bulunmak, projeler üretmek, çalışan ve işveren arasında köprü görevini üstlenmek. Amacın gerçekleştirilmesi için yasal mevzuata ve tüzüğe uygun faaliyetler yapmak. Görevleri esnasında başarılı olanları, ülkesi ve milletine faydalı çalışmalar yapanları ödüllendirmek değişik şekillerle onura etmek, gerektiğinde basın açıklamalarında bulunmak. Üyelerimiz ve ülke menfaatlerine projeler hazırlamak ve bunlara yurt içinde ve dışında ortaklar bulmak.

Diğer taraftan, Türkiye ve Anadolu’nun ortak değerleri üzerinde yasal birliktelikler oluşturmak; birlikte yaşama kültürü ve ulusal ortak değerlerimizin korunması, ülkemizin gelişmesi ve evrensel hukuk normlarına uygun demokratik hukuk devleti anlayışının yerleşmesi, ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, ulusal ve uluslararası boyutta barışa hizmet; sivil toplumun kurumsallaşması ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin artırılması konularında çalışmalar yapmak.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Federasyon, yukarıdaki amaçlara uygun faaliyetler yapan birey ve derneklere rehberlik eder; bu yönde çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek olur, gerek görülmesi halinde konfederasyon kurar, kurulmuş konfederasyona üye olur, vakıf kurar, plâtformlar oluşturur.
 2. Amacın gerçekleştirilmesi ve benimsetilmesi için, öncelikle kamu çalışanları ve kamu yararına faaliyet gösterenler olmak üzere unvanlı veya unvansız tüm çalışanlar ile işçiler, memurlar, emekliler, siyasetçiler, iş adamları, avukatlar, hâkimler, savcılar, doktorlar, mühendisler, bürokratlar, uzmanlar, müfettişler, öğrenciler, sporcular, sanatçılar ve toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yapar.
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır, internet yayınları yapar.
 4. Gerekli görülen yerlerde yasal çerçevede temsilcilikler açar, ulusal ve uluslar arası alanda faaliyette bulunur, yurt içindeki ve dışındaki dernek veya kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
 5. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar; bilim, sanat, edebiyat, eğitim, sağlık, spor, çevre vb. alanlarda halka açık organizasyonlar düzenler; kurs, seminer, konferans, sempozyum, panel ve şura gibi eğitim çalışmaları yapar; toplumu bilinçlendirmek için yasal mitingler düzenler.
 6. Gerek üye portföyümüz,  gerekse ülkemizin hassasiyetleri hakkında federasyonun görüşünü ortaya koyabilmek için basın açıklamaları yada toplantıları yapar.
 7. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarına katkı sağlar; lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar; her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder; ihtiyaç duyulan taşınır-taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
 9. İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınaî işletmeler kurar ve işletir; yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder; benzer amaçlı vakıf, dernek, sendikalardan ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alır ve adı geçen kurum yada kuruluşlara ayni ve nakdi yardımda bulunur.
 10. Federasyonu tanıtıcı ziyaret ve etkinlikler düzenler, federasyonda ziyaretçi kabul eder, bu etkinliklerdeki giderleri bütçe imkânlarından karşılar.
 11. Üyelerinin ve üye portföyünün mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla içinde akademik unvanlı kimselerinde bulunduğu eğitim birimleri oluşturur.
 12. Üye portföyünü ilgilendiren çalışmaların yanında kamu yararına olabilecek faaliyetlere de ağırlık verir.
 13. Yukarıdaki maddelerde konusu geçmeyen hususlar, federasyonun ana ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulunun çoğunlukla alacağı karar ile uygulanabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

 

Federasyona Üye Olma Ve Üyelikten Çıkmanın Şart Ve Şekilleri

Madde 3– Üyelerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Asil Üyelik İşlemleri:

Federasyonun amaçlarını ortak amaç olarak kabul eden yurt içinde ve yurt dışında tüzel kişilik kazanmış dernekler federasyon üyesi olmak için başvurabilirler. Ayrıca federasyon yönetim kurulunun ittifakla uygun etmesi halinde insani yardım dernekleri federasyon üyeliğine kabul edilebilirler. Federasyona üyelik müracaatında bulunacak derneğin;

 1. Kuruluş sürecini tamamlamış ve birinci olağan genel kurulunu yapmış olması
 2. Federasyon kurma veya kurulmuş federasyona üye olma konusunda genel kurul kararı almış olması
 3. Federasyon aidatını ödeme gücünün bulunması,
 4. Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurması  

halinde Federasyon Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu değerlendirerek, talebin kabul edilip edilmediğini 30 gün içinde başvuru sahibi derneğin müracaat dilekçesinde belirttiği e-posta yada tebligat adresine yazılı olarak bildirir.

 

Üyelik talebi kabul edilen dernek, aşağıdaki evrakları 10 iş günü içinde federasyon yetkilisine teslim eder.

 1. Federasyon üyeliği olurunu içeren genel kurul tutanağı fotokopisi
 2. Federasyon katılım payının ödendiğini gösteren banka dekontu.
 3. Federasyonun (aylık) üyelik aidatının asgari miktarını ödeme taahhüdünü içeren bir belge (senet)
 4. Derneğin kayıtlı üye durumunu gösteren Üye Durum Bildirimi formu

Bu işlemler tamamlandıktan sonra, başvuru sahibi dernek üye kayıt defterine kaydedilir ve üyelik kesinlik kazanır. Katılım Payı ödenmeden, taahhüt belgesi (senet) ve Üye Durum Bildirimi işlemleri tamamlanmadan yapılan üye kayıtları geçersizdir. Belirtilen süre içinde ödeme yapmayan derneklerin üye kayıtları yapılmaz, yapan dernek görevlileri hakkında disiplin işlemi yapılır.

Üyeliğe kabul edilen dernek, federasyonun tüzüğünü ve bu tüzüğe atfedilerek çıkarılan yönetmelik, genelge hükümlerini kabul etmiş sayılır.

 

b) Onursal Üyelik İşlemleri:

Federasyonun amaçlarının gerçekleşmesi yönünde faaliyet gösteren, maddi ve manevi destek sağlayan, yol gösterici rol oynayan, ancak dernekler yasası hükümleri uyarınca federasyona üye olamayan kurum ve kuruluşlara, bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak Genel Kurul Kararıyla Onursal Üyelik hakkı tanınabilir. Genel Kurul tarafından onursal üyeliğe kabul edilen tüzel kişilikler genel kurul toplantılarına gözlemci olarak iki temsilci gönderebilirler, isterlerse aidat verebilirler ancak genel kurullarda bu temsilciler oy kullanamazlar.

 

                Üyelikten Çıkma

                Madde 4- Dernekler federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Ancak;

a)       Federasyon üyeliğinden ayrılma kararı, dernek genel kurulunca ve katılanların 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile alınır ve bu karar Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.

b)       Federasyon üyeliğinden ayrılacak dernek, federasyona katılış tarihinden ayrılış tarihine kadar geçen sürede federasyona olan aidat ve diğer borçlarının tamamını ödemek ve taahhütlerini yerine getirmek zorundadır.

c)       Federasyondan ayrılan veya çıkartılan, feshedilen veya yetkili mercilerce süresiz kapatılan dernek, federasyonun sahip olduğu varlıklarla ilgili her türlü nakdi ve ayni haklardan vazgeçmiş sayılır.

 

                Üyelikten Çıkarılma

                Madde 5- Aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde söz konusu dernek, federasyon yönetim kurulu kararı ile federasyon üyeliğinden çıkarılır:

1. Federasyon tüzüğü hükümlerine uymamak ve aykırı davranışlarda bulunmak,

2. Birlik ve beraberliği zedeleyici tutum ve tavırlar içinde olmak,

3. Yazılı ikaza rağmen üyelik ödenti borçlarını 30 gün içinde ödememek

4. Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

5. Kendine verilen görevlerden devamlı surette kaçınanlar

6. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

                Federasyondan çıkan veya çıkarılan dernek, üye kayıt defterinden silinir. Üyelikten çıkarılan derneğin genel kurula itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine genel kurulun verdiği karar kesindir.

 

Federasyonun Organları:

Madde 6-Federasyonun organları iki çeşittir:

                Zorunlu Organlar:           1-Genel Kurul                      2-Yönetim Kurulu                              3-Denetleme Kurulu

İstişare Organları:           1-Başkanlar Kurulu           2-Yüksek İstişare Kurulu                  3-Temsilcilikler

 

ZORUNLU ORGANLAR

1-Genel Kurul

 

Genel Kurulun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı

Madde 7-Genel kurul, federasyonun en yetkili karar organı olup; federasyonun seçimle göreve gelen yönetim ve denetleme kurulu asıl üyeleri ile federasyona üye derneklerin genel kurulu tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

 

Madde 8-Genel kurul 3 yılda bir Ocak ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin sulh hâkimi duruşma yaparak federasyon üyeleri arasında 3 kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

                Dernekler delege isim listelerini federasyon genel kurul tarihinden en az 30 gün önce federasyona yazılı olarak bildirmek zorundadır.

                Dernekler federasyon genel kurulunda 200 üyeye kadar 5 delege, 201–1000 üye arası her 200 üye için 1 delege, 1001 den sonraki her 1000 üye için de ilave 1 delege ile temsil edilirler.

                Derneklerin yönetim ve denetleme kurulunda görevli olanlar federasyon yönetim ve denetleme kuruluna seçildiklerinde, dernekteki görevlerine federasyon hizmetini engellememek kaydıyla devam edebilirler. Aksi takdirde dernekteki görevinden ayrılmak zorundadırlar.

                Genel kurulda her delegenin bir oyu vardır. Delege oyunu kendisi kullanır.

 

Çağrı Usulü

Madde 9-Yönetim Kurulu, federasyona kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, 60 günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

                Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri

Madde 10- Genel kurul toplantıları federasyon Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde yapılır.

 

Toplantı yeter sayısı:

Madde 11- Genel kurul, federasyona kayıtlı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda salt çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı federasyon yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

Toplantının Yapılış Usulü

                Madde 12- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

    Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

    Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere 1 başkan, 1 başkan vekili ve 1 kâtip üye seçilerek divan heyeti oluşturulur.

    Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

    Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan “aşkanına aittir.

    Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Toplantıda Görüşülecek Konular

Madde 13- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.    

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

Madde 14-Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a)       Federasyon organlarının seçilmesi,

b)       Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

c)       Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve raporların ibrası,

d)       Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e)       Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f)        Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması

g)       Federasyon yönetim ve Denetleme kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, aynı konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

h)       Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

i)         Federasyonun fesih edilmesi,

j)        Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

k)       Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri

Madde 15- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Seçimlerde genel başkan unvanlı, diğer yönetim kurulu üyeleri Genel Başkan Yardımcısı unvanı seçilir ve ilk toplantıda görev alanı dağılımı ve görev tanımları yapılarak ilgilerine tebliğ edilir. (Örnek, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı gibi.)

2-Yönetim Kurulu

                Madde 16- Yönetim kurulu 7 asıl ve 7 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.   Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan toplantı yapmak zorundadır. Ancak gerekli durumlarda Genel Başkan her zaman Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplantıya başlanabilir. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantılar, önemli bir gerekçe olmadıkça federasyon merkezinde yapılır.

            Davet edildiği halde üç toplantıya geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. Yönetim Kurulu Üyesi önceden alınan karar ile mutad haline getirilen toplantıya davet edilmiş sayılacağından yeni bir davet yapılmayabilir.

                Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

                Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,  
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Değişik alanlarda akademik ve istatistik çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak,
 8. Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 9. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 10. Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 1. 11.    Federasyonun amacını gerçekleştirmek için uygun görülen kararları almak ve uygulamak,

12.    Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde:17- Yönetim kurulu asıl üyeliğinde, istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

3- Denetleme Kurulu

Madde 18- Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetleme Kurulu en az 2 üyesi ile birlikte denetim görevini yapar.

 

Denetleme Kurulunun Görevleri:

 1. En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda federasyonun bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, federasyonun mali durumunu incelemek ve denetlemek. Ancak iki denetim arasındaki süre 6 aydan az olamaz.
 2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.
 3. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

 

İSTİŞÂRÎ ORGANLAR

Madde 19 – İstişare organları üç kısımdır:

1-Başkanlar Kurulu

Başkanlar Kurulunun Teşekkülü

Federasyon Üyesi derneklerin Genel Başkanlarından oluşan bir kuruldur. Başkanlar Kurulu genel başkanlarla istişare edilerek hazırlanacak gündemi görüşmek üzere Federasyon Genel Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanlar Kurulunun alacağı kararlar Federasyon ve bağlı derneklerin Yönetim Kurulları tarafından öncelikle gündeme alınır.

Başkanlar Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Federasyonun örgütlenmesi ve çalışması esnasında uyulması gerekli kurallar, kaideler, ilkeler, stratejileri belirlemek,
 2. Belirlenen bu konuları kendi derneklerine taşımak, federasyon ile dernekler arasındaki işbirliği ve uyumu sağlamak,
 3. Federasyonun amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren yönetim kurulunu yönlendirmek ve motive etmek,
 4. Federasyonun faaliyet raporlarını incelemek, görüş ve önerilerde bulunmak,
 5. Yapılacak kitlesel organizasyonlarda yönetim kurulu ile beraber toplantı yaparak müşterek kararlar almak.

2-Yüksek İstişare Kurulu

Üyelerimiz içinden federasyonun amaçlan doğrultusunda katkılarından yararlanılan ve daha etkin çalışma konusunda yardımcı olabilecek olan, kendi mesleklerinde ihtisas sahibi olmuş seçkin kişilerin içinden Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yüksek istişare kurulu 6 ayda bir toplantıya davet edilir. Federasyonun çalışma ve hedefleri konularında istişârî çalışmalar yapılır. Yüksek İstişare Kurulu kararları tavsiye niteliği taşır.

 

3-Temsilcilikler

Federasyon tarafından yetki verilen il ve ilçe temsilcileridir. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde temsilcilerini yapılacak toplantıya davet eder. Toplantıda federasyonun son durumu ve diğer konular değerlendirilir. İl ve İlçe Temsilcilikleri Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Yönetmelik çerçevesinde hareket eder.

Federasyonun Borçlanma Usulleri

Madde 20- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyon ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

 

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş Ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli

Madde 21-Üyeler giriş aidatı olarak 100 TL, aylık aidat olarak ise; brüt gelirlerinin %15’i kadar aidat öderler. Ancak ödenecek aidat miktarı tutarı 50 TL’nin altında olamaz. Aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir.

Üyeler, aylık aidat tutarlarını her ayın onuncu iş günü mesai bitimine kadar, federasyon yetkilisine makbuz karşılığında, ya da federasyonun banka yada posta çeki hesabı kanalıyla öderler. Mali konularla ilgili detaylar ve uygulama hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.

Federasyon Gelirleri

Madde 22- Federasyonun gelir kaynakları:

 1. Üye aidatı ve giriş aidatı
 2. Federasyonca yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, gezi, yarışmalar ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 3. İktisadi işletmeden elde edilen gelirler
 4. Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler
 5. Bağışlar ve yardımlar

 

Federasyon mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Yardımlar bankalar aracılığıyla veya makbuz karşılığında alınabilir.

 

Defter Ve Kayıtlar

Madde 23-Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Federasyon üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Federasyon ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

Bu maddede sayılan defterin Noter veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

 

                Federasyon Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 24-Gelir ve gider belgeleri;

Federasyon gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Madde 25- Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Madde 26- Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  “Yetki Belgesi” federasyon tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15 gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Madde 27- Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 28- Federasyon, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Federasyon Beyannamesi” Federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü   

Madde 29- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve Denetleme kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren   “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

                Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan vekili ve kâtip üye tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Madde 30- Federasyon edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde  ‘Taşınmaz Mal Bildirimi’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Madde 31- Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce  “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Madde 32- Federasyon görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde federasyon merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 33- Federasyon yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler  “Federasyon Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Federasyonun Harcamaları

Madde 34- Federasyonun bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda Genel Başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek miktarda harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Harcamalarla ilgili federasyon genel kurulunca alınan karar hükümleri saklıdır. Federasyonun paraları milli bankalarda Federasyon adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaplardan para çekmek veya başka bir hesaba havale, yönetim kurulunca farklı bir karar alınmamışsa, Genel Başkanla birlikte en az bir yönetim kurulu üyesinin imzası ile mümkündür.

                Federasyon adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde federasyon saymanına teslim ederler veya federasyonun banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilâtı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, 30 günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç 2 iş günü içinde federasyon mali sekreterine teslim ederler veya federasyonun banka hesabına yatırırlar.

                Federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

 

Federasyonun İç Denetim Şekilleri

Madde 35-Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya Denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme kurulu federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını; federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

                Madde 36-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için federasyona kayıtlı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

                Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Federasyonun Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 37-Federasyon Genel Kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun federasyonun fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre federasyona kayıtlı bulunan delegelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Federasyonun feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte federasyonun mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Memur Dernekleri Federasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyona kayıtlı bulunan asıl üye derneklere eşit olarak devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Üye Derneklerin Yükümlülükleri

Madde 38-Üye dernekler aşağıda bahsi geçen konulardan sorumludur:

 1. Üye Dernekler, Federasyon Tüzüğünde ve buna istinaden çıkarılmış yönetmelik, Genel Kurul kararlarına ve Federasyon Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlara aynen uymak zorundadır.
 2. Üye Dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen “Federasyon Katılım Payını ve aidat miktarlarını” muntazaman ödemek zorundadır. Üye derneğin, kendi üyesinden aidatını tahsil etme konusundaki aksaklıklar federasyon aidatının ödemesini geciktirme hakkı vermez.
 3. Üye dernekler, Üye Durum Bildirimini Ocak ve Temmuz aylarının son iş günü gerek yazılı, gerekse elektronik ortamda federasyona bildirir. Üye dernek üyelik formunun bir suretini Üye Durum Bildiriminin ekinde federasyona teslim eder.
 4. Üye dernekler, Üyelik Formu, Antetli Kâğıt, Kartvizit, Üye Takip Cetveli ve diğer konularda, gerek yazılı gerekse elektronik her türlü bilgi ve belgede Federasyon Genel Merkezinin hazırladığı formata uymak zorundadır.
 5. Üye dernekler, Federasyonun yetkili birimlerince istenilen her türlü bilgi ve belgeyi göstermek, talep edildiğinde ise onaylı bir suretini vermek zorundadır.
 6. Federasyon tarafından diğer kişi, kurum ya da kuruluşlarla yapılan her türlü anlaşmalara üye dernekler uymak zorundadır.
 7. Üye dernekler, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen; toplantı ve faaliyetlere katılmak ve destek olmak zorundadır.
 8. Üye Dernekler düzenledikleri toplantılar ve yaptıkları etkinlikler hakkındaki Faaliyet Raporlarını en geç Ocak ve Temmuz aylarının son iş günü Federasyona bildirir.
 9. Üye Dernekler her türlü faaliyetlerinde Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı bilgi verir ve bu konuda Federasyon önerisine göre hareket eder.
 10. Üye dernekler federasyon ile yazışmalarını imkânlar nispetinde elektronik ortamda yaparlar. Her türlü evrakını CD ortamında yedekleyip saklarlar.
 11. Üye dernekler her konuda federasyonun yaklaşımına paralel hareket eder.

 

Federasyonun Vazgeçilmez Unsurları

Madde 39- Federasyonun vazgeçilmez unsurları aşağıdaki gibidir:

 1. Memur-Der Federasyonu ve bağlı dernekleri; tüm faaliyet ve söylemlerini yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirir. Aksine hareket edemez.
 2. Memur-Der Federasyonu ve bağlı dernekleri; ideolojik yapılanmaların tamamına eşit mesafede duruş gösterir. Ancak ülke menfaatleri doğrultusunda ilkelerinden taviz vermeden bu oluşumlarla birlikte çalışma grupları oluşturabilir ya da daha önceden oluşan çalışma gruplarına katılabilir.
 3. Memur-Der Federasyonu ve bağlı derneklerinde; dil, din, ırk, mezhep, siyasi düşünce, cinsiyet kişiyi diğerlerine göre üstün kılamaz, farklı davranma ya da davranılma hakkı vermez.
 4. Memur-Der Federasyonu ve bağlı dernekleri; her türlü faaliyetlerinde alkollü içki, kumar ve toplumca hoş görülmeyecek diğer unsurları bulunduramaz. Aksine davrananlar hakkında tüzüğün 5. maddesindeki hükümler uygulanır.
 5. Memur-Der Federasyonu ve bağlı derneklerinde görev yapanların üyelik dışındaki makam ve mevkileri, yaşları, maddi konumları veya sosyal statüleri ayrıcalık hakkı vermez. Federasyon hiyerarşisi içindeki görev ve unvanları muteberdir.

               

                Disiplin

                Madde 40- Federasyonun değişik kademelerinde görev yapanlardan;

 1. Görev disiplini ve çalışma insicamını bozanlar,
 2. Federasyona ait gizli bilgileri ifşa edenler,
 3. Federasyon ve görevliler hakkında asılsız iddia ve ithamlarda bulunanlar,
 4. Kendine verilen görevleri yerine getirmemeyi alışkanlık haline getirenler
 5. Federasyon ilkelerine muhalif hareket edenler
 6. İlgili yasal mevzuat, tüzük hükümleri ve federasyonun yetkili kurulları tarafından alınan kararlara uymayanlar hakkında şikâyete bağlı olarak, yada Genel Başkan tarafından re’sen kovuşturma açılır. Yönetim Kurulu yapılan kovuşturma raporunu da dikkate alarak, ilgili hakkında karar verir.

 

                Hüküm Eksikliği

Madde 41-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

                                                              

Yürütme

Madde 42-Tüzük hükümlerini Federasyon Yönetim Kurulu yürütür. 

Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
7° 3°