Kategoriler
Butonlar

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
ONLİNE ÜYELİK

Ercüment ÖZTÜRK

Ercüment ÖZTÜRK
eozturk71@gmail.com
Hizmet Takip Uygulamaları
11/11/2012
        KAMU PERSONELİ HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) UYGULAMALARI

I-GİRİŞ

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Tebliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigo­rtalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı programa internet üzerinden aktarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

II-HİTAP PROGRAMI İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILACAK?

Sigortalıların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı programa internet üzerinden aktarılması HİTAP olarak adlandırılan “Hizmet Takip Programı” ile yapılacaktır. HİTAP’a aktarılacak bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerli niteliğe haiz olacaktır.

HİTAP ile sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren hizmet belgesinin düzenlenmesine esas olan tüm bilgileri, kamu idareleri tarafından Kuruma internet ortamında gönderilecektir.

Kamu idareleri tarafından internet üzerinden gönderilen bilgiler esas alınarak;

a) Sigortalıların hizmet borçlanma (askerlik, yedek subay okul süresi, avukatlık stajı, doktora ve benzeri) dilekçelerinin Kuruma intikalinden sonra borçlanma tahakkuklarının elektronik ortamda yapılması ve borçlanma fişlerinin ilgili kamu idaresine internet üzerinden iletilerek borçlanma işlemlerinin sonuçlandırılması,

b) Görevden ayrılan sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışmaya başlamaları durumunda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen hizmetlerinin elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine bildirilmesi,

c) Sigortalıların hizmet belgesinde yer alan hizmet süreleri, borçlanılan süreleri, diğer statülerde geçen hizmet süreleri (prim ödeme gün sayısı), fiili hizmet süresi zammı ile Kanunun 28 inci maddesi uyarınca başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunan kadın sigortalıların fiili hizmetine eklenen prim ödeme gün sayıları dikkate alınarak toplam hizmet süresi ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespiti,

ç) Emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması,

işlemleri yapılacaktır.

III-HİTAP PROGRAMINA KURUMLARIN GİRECEĞİ BİLGİLER

Yukarıda sayılan işlemlerin gerçekleşebilmesi için işveren durumundaki kamu idarelerinin aşağıdaki bilgileri sisteme girmeleri gerekiyor:

a) Özlük ve nüfus,

b) Hizmet belgesi,

c) Öğrenim durumu,

ç) Lisansüstü öğrenim/kurs,

d) Tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma),

e) Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet,

f) Askerlik,

g) Tazminat,

ğ) Unvan,

h) Açık süre,

ı) Borçlanılan hizmet,

i) İtibari hizmet süresi,

j) Emeklilik belgesi,

bilgi formatları https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/  adresinde yer almaktadır.

IV-HİTAP’A BİLGİLERİN GÖNDERİMME ŞEKLİ

İşveren Kuruma sigortalı bildirimi ve tescilinin yapılması için verilen kullanıcı adı ve şifresi ile https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adresinde yer alan programa giriş yapılmak suretiyle web sitesi üzerinden kişi bazında, toplu veri veya web servisi olmak üzere üç şekilde gönderilecektir.

Bilgilerin gönderilme süresi

HİTAP’a iki aşamalı bildirim öngörülmektedir. Kamu idareleri, yukarıda sıralanan (a), (b), (c) ve (ç)  bentlerinde yer alan bilgileri birinci aşamada,  (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde yer alan bilgileri ise ikinci aşamada aşağıda belirtilen süreler içerisinde Kuruma gönderir. Kamu idareleri;

a) 14.04.2012 tarihi itibariyle görevde olan sigortalılar için birinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 30/6/2012, ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 31/8/2012 tarihine kadar,

b) 14.04.2012 ile 30/6/2012 tarihi arasında ilk defa veya tekrar atanan sigortalılar için birinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 31/7/2012, ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 30/9/2012 tarihine kadar,

c) 30/6/2012 tarihinden sonra ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalılar için birinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri göreve başladıkları tarihi takip eden ayın sonuna, ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri ise göreve başladıkları tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalıların sisteme aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı, belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar,

d) 14.04.2012 tarihinden önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan sigortalılar için (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç) 31/12/2012 tarihine kadar,

programa aktarılacaktır.

14.04.2012 tarihinden önce görevinden ayrılmış olan sigortalılardan; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı ile mülga geçici 218 inci maddesi gereğince isteğe bağlı iştirakçi sayılan, aynı Kanunun mülga ek 76 ncı ve mülga geçici 192 nci maddeleri gereğince ilgilendirilen ve 5434 sayılı Kanunun ek 71 inci maddesi gereğince ilgileri devam ettirilen sigortalıların 5 inci maddede belirtilen ve kayıt deseninde yer alan bilgileri, Kurum tarafından programa aktarılacaktır.

Bilgilerin gönderilme süresinde aybaşı: Aylık veya ücreti her ayın 15'inde ödenen sigortalı için her ayın 15’ini, diğerleri için her ayın 1’ini; Ay sonu: Aylık veya ücreti her ayın 15'inde ödenen sigortalı için takip eden ayın 14’ünü, aylık veya ücreti her ayın 1'inde ödenen sigortalı için ayın son gününü ifade etmektedir.

V-GEÇİŞ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

14.04.2012 tarihi itibariyle görevde olan sigortalılar için birinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 30/6/2012, ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 31/8/2012 tarihine kadar göndermeyenlerin 4/c kapsamında geçen hizmetleri, hizmet süreleri, borçlanılan süreleri, diğer statülerde geçen hizmet süreleri (prim ödeme gün sayısı), fiili hizmet süresi zammı ile başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunan kadın sigortalıların fiili hizmetine eklenen prim ödeme gün sayıları dikkate alınarak toplam hizmet süresi ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespiti internet üzerinden alınan veriler esas alınarak yapılacaktır. SGK’nın belirleyeceği tarihten sonra kâğıt ortamında gönderilecek bilgi ve belgelere göre işlem yapılmayacaktır.

Kamu idareleri dokümantasyon yönetim sistemine geçinceye kadar SGK tarafından düzenlenecek borç fişleri ile kamu idarelerince düzenlenecek emeklilik belgeleri kağıt ortamında gönderilmeye devam edilecektir.

VI-YAPTIRIMLAR

HİTAP’a internet üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan kamu idareleri sorumlu olacak. Belirtilen sürelerde, mücbir sebepler veya SGK’ca uygun görülen teknik nedenlerle HİTAP’a aktarılamaması durumu ile kayıt deseninde istenilen bilgi ve belgelerde yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesi hariç olmak üzere, gönderilmemesi veya geç gönderilmesi halinde Kanunun 100 üncü ve 102 nci maddelerinde yer alan esaslara göre işlem yapılır.

SGK’nın bilgi işlem sisteminin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması nedeniyle belirlenen süre içinde gönderilemeyen bilgilerin sistem sorununun ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar gönderilmesi halinde, söz konusu yükümlülükler öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılacaktır.

Ercüment ÖZTÜRK SGK BaşmüfettişiPaylaş | | Yorum Yaz
4705 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
7° 3°